Odborně způsobilá osoba pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

Pro výrobce, distributory i uživatele chemických látek nebo směsí zajišťujeme službu odborně způsobilé osoby pro nakládání s chemickými látkami a směsmi v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích.

Odborně způsobilá osoba pro nakládání s chemickými látkami a směsmi dle zákona č. 350/2011 Sb. zajišťuje tyto činnosti:

  • Prověření bezpečnostních listů a kategorizace látek
  • Metodické řízení a odborný dohled v oblasti nakládání s chemickými látkami (skladování, používání, vnitropodniková přeprava atd.) v souladu se zákonem o chemických látkách a směsích č. 350/2011 Sb., včetně prováděcích předpisů
  • Návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  • Zpracování a aktualizace provozních řádů skladů
  • Provádění školení o nakládání s chemickými látkami nebo směsmi
  • Aktualizace legislativního stavu (ohlášení nakládání s chemickými látkami a směsmi)
  • Zpracování pravidel pro nakládání s chemickými látkami a směsmi