Bezpečnostní poradce dle dohody ADR

Dohoda ADR je Evropská dohoda upravující mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí. Z této dohody vyplývá, že společnosti, v jejichž činnosti je nějakým způsobem zahrnuta silniční přeprava nebezpečných věcí, případně jiná manipulace s nebezpečnými věcmi jako je nakládka, vykládka či balení nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, který je držitelem platného osvědčení o absolvování odborného školení v oblasti ADR, zakončeného zkouškou.

V souladu s pododdílem 1.8.3.4 ADR Vám nabízíme smluvní zabezpečení činnosti externího bezpečnostního poradce dle zákona č.175/2002 Sb., kterým byl novelizován zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 23.

Bezpečnostní poradce dle ADR zajistí:

  • zjištění aktuálního stavu a návrh opatření na základně vstupního auditu
  • vypracování veškerých potřebných dokladů (firemní manuál, průvodní doklady, atd.) 
  • klasifikace látek z hlediska ADR
  • zajištění povinné výbavy ADR 
  • školení osob, které se na manipulaci s nebezpečnými věcmi podílí
  • vypracování Zpráv o mimořádných událostech a povinné Roční zprávy pro orgány státní správy
  • další potřebné poradenství v oblasti problematiky ADR
  • sledování změn v legislativě související s ADR