Havarijní služba a havarijní plány

Pojem ekologická havárie vyjadřuje mimořádnou situaci, které zapříčinila ekologické škody. Ekologickou havárií mohou být například úniky chemických látek do životního prostředí, či úniky provozních kapalin na pracovištích.

V případě úniku závadných látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod jsme připraveni k rychlému nasazení čerpací a sanační techniky k odstranění havarijních stavů nebo provozních poruch.

Ekologická havarijní služba zahrnuje tyto činnosti:

  • Odčerpání uniklých nebezpečných látek
  • Sanace místa ekologické havárie
  • Odvoz a odstranění odpadů
  • Zpracování závěrečné zprávy o havárii
  • V případě potřeby následný monitoring ekologické havárie

V rámci ekologické havarijní služby nabízíme také zpracování havarijních plánů pro případy úniku závadných látek dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.