Hodnocení rizik ekologické újmy

Zákonná povinnost dle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších právních předpisů, ukládá všem provozovatelům činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy.

Vyhodnocení rizik ekologické újmy musí provozovatelé zpracovat do 31.12.2012. V případě, že takto neučiní, jsou při kontrolách orgánů státní správy vystaveni možné sankci až do výše 1.000.000 Kč.

Ze zákona o předcházení ekologické újmě vychází také povinnost zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na odstranění možné ekologické újmy, a to s účinností od 1.1.2013.

Provozní činnosti, které mohou způsobit ekologickou újmu (dle přílohy č. 1 zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě):

 • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.
 • Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
 • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních
 • Odběr povrchových či podzemních vod
 • Čerpání povrchových či podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod
 • Zacházení se závadnými látkami
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
 • Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
 • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • Přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku
 • Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nakládání s těžebním odpadem

Nabízíme Vám zpracování jak základního hodnocení rizik, tak i následně (případně) podrobného hodnocení rizik. Stejně tak Vám poskytneme poradenství o zabezpečení finančního zajištění k náhradě nákladů na odstranění možné ekologické újmy.

Základní hodnocení zahrnuje tyto části:

 • Identifikaci provozovatele
 • Identifikaci a popis provozní činnosti, objektů nebo zařízení a v nich umístěných látek
 • Popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa
 • Předpokládané situace vzniku ekologické újmy a odhad jejích následků
 • Informace o předchozích haváriích nebo ekologické újmě

Pokud je celkový součet za všechny části vyšší než 50 bodů, provozovatel je povinen provést Podrobné hodnocení rizik.

Podrobné hodnocení rizik rozvádí body základního hodnocení rizik a doplňuje jej o:

 • Přijatá a plánovaná preventivní opatření ke scénářům vzniku a velikosti ekologické újmy
 • Stanovení cílů nápravných opatření
 • Zhodnocení vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření
 • Finanční vyčíslení realizace nápravných opatření