Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele je dbát na to, aby pro své zaměstnance zajistil takové pracovní podmínky, které minimalizují možná rizika pracovních úrazů a ohrožení zdraví při práci obecně. Veškeré povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP jsou vymezeny právní úpravou ČR, avšak zorientovat se v celé řadě těchto předpisů není vždy snadné. Z tohoto důvodu nabízíme společnostem odborná školení v oblasti BOZP, případně jsme schopni vše obstarat sami, takže se o oblast BOZP nebudete nuceni vůbec starat.

V oblasti BOZP nabízíme konkrétně tyto služby:

  • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků v oblasti BOZP
  • Identifikace a hodnocení rizik a příprava opatření k jejich odstranění
  • Řešení problematiky hygieny práce
  • Návrhy opatření úrazové prevence
  • Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
  • Bezpečnostní značení (dodávka a instalace bezpečnostních tabulek)
  • ISO 18001
  • Dokumentace BOZP (provozní a dopravní řády, havarijní plány,...)